Contact

Website: www.oostwal-kersttoernooi.nl
E-mail: info@oostwal-kersttoernooi.nl
Telefoonnummer: 072-5641817 / 06-31948141
Rekeningnummer (IBAN): NL70 RABO 01609 80 771 t.n.v. Karels-Mulder v.o.f. te Sint Pancras

Adres: Beverplein 2, Sint Pancras

Organisatiecomité

Mike Karels – Voorzitter, De Oostwal + PR, Inschrijvingen
Telefoonnunmer: 072 – 8881030 / 06-31948141
E-mail: m.karels@quicknet.nlsportcafedeoostwal@ziggo.nl

Kees Rus – Organisatie toernooi, Programma

Telefoonnummer: 072-5641897 / 06-23789255
E-mail: kees.rus@ziggo.nl

Niels Hoorn
Website
Telefoonnummer: 06-24286159
E-mail: nielshoorn@hotmail.com